PRIVACYVERKLARING LOOPBAANSWITCH

Inleiding
Deze privacyverklaring Loopbaanswitch (versie 23 juni 2018) heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Loopbaanswitch. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan: het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.
Loopbaanswitch kan deze verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Loopbaanswitch raadt u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens.


Doeleinden en grondslagen
Loopbaanswitch verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen: bijvoorbeeld voor de levering van diensten, voor precontractuele activiteiten (zoals het doen van offerte) of voor het verwerken van het verzoek dat u Loopbaanswitch via een van de formulieren op de website doet. Loopbaanswitch heeft dan een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken: de verwerking van de gegevens is dan noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek. Op diverse pagina’s van de website wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u met Loopbaanswitch in contact wilt komen of informatie aanvraagt. Bepaalde verwerkingen verricht Loopbaanswitch uitsluitend met uw toestemming, waarbij u deze te allen tijde ook weer kunt intrekken.

Hieronder volgt de gedetailleerde informatie.

Persoonsgegevens die Loopbaanswitch verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en/of telefonisch
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Gegevens in een plan van aanpak of coachplan
 • Gespreksverslagen
 • Notities van wat we bespreken
 • Antwoorden op uw vragen per mail
 • Inschrijfformulieren met evt. coaching vragen
 • Foto’s;
  Loopbaanswitch verwerkt foto’s. Dit zijn foto’s die door Loopbaanswitch zelf worden gemaakt of door een klant zijn gemaild (voor het plaatsen van een foto waarop personen herkend kunnen worden, wordt altijd toestemming gevraagd). Deze foto’s gebruikt Loopbaanswitch om haar content meer sfeer te geven. Daarnaast kunnen deze foto’s ook gebruikt worden in advertenties, uiteraard met uw toestemming.


Loopbaanswitch verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
Loopbaanswitch verwerkt bovenstaande persoonlijke gegevens om diensten aan u te kunnen leveren. Loopbaanswitch gebruikt de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht of om een factuur te verzenden. Loopbaanswitch gebruikt de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.
U kunt denken aan:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van Sonja’s Switch Tips en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om diensten bij u af te leveren.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Loopbaanswitch verzamelt van geen enkele leeftijd gegevens over websitebezoeken. Loopbaanswitch kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt daarom ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.


Geautomatiseerde besluitvorming
Loopbaanswitch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Loopbaanswitch) tussen zit.


Hoe lang Loopbaanswitch persoonsgegevens bewaart
Loopbaanswitch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Loopbaanswitch hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar.
 • Deelnemersgegevens in het administratie – of marketingsysteem: 5 jaar na de laatste registratie of activiteit, zodat Loopbaanswitch u op basis van eerdere activiteiten kan blijven adviseren en informeren over volgende ontwikkelingsstappen. Kortom: om services aan u te kunnen verrichten.
 • Uw coaching dossier: 5 jaar. Ook om nog services aan u te kunnen verrichten.
 • Een evt. eindrapportage wordt uitsluitend met uw toestemming met de opdrachtgever gedeeld. Voorafgaand hebt u hierin inzage en kunt u nadere toelichting hierop vragen: 5 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden
Loopbaanswitch verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Loopbaanswitch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Hoe Loopbaanswitch persoonsgegevens beveiligt
Loopbaanswitch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens op papier worden in een afsluitbare kast bewaard en na de bewaartermijn versnipperd.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@loopbaanswitch.nu


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Loopbaanswitch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Loopbaanswitch een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Loopbaanswitch van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@loopbaanswitch.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Loopbaanswitch u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Loopbaanswitch reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Loopbaanswitch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Vragen, verzoeken, klachten en toezicht
Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt.
Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Loopbaanswitch
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Telefoon: 06 11 377 225
Email: privacy@loopbaanswitch.nu

U ontvangt binnen 4 weken een reactie.