Logo Loopbaanswitch.nu1

                                              

                                        


LOOPBAANSWITCH
VOOR WERK DAT BIJ JE PAST!

       

     

     

   

   

Algemene voorwaarden  (versie 11-05-2018)

De bedrijfsnaam Loopbaanswitch is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder de handelsnaam Sonja van der Schaaf  (Wandel)coach en Loopbaanexpert onder nummer 71234780.


Artikel 1 Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten door Loopbaanswitch. Loopbaanswitch is de bedrijfsnaam van Wandelcoach en Loopbaanexpert Sonja van der Schaaf (https://loopbaanswitch.nu).

b. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdracht: de tussen Loopbaanswitch en opdrachtgever gesloten overeenkomst.
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij (een onderneming of een particulier) van Loopbaanswitch.
Klant: de persoon (een particulier of een werknemer of een cliënt van de Opdrachtgever), die door Loopbaanswitch wordt begeleid.

c. Loopbaanswitch wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.


Artikel 2 Grondslag van de offerte en de opdracht

a. Aan het oriënterende gesprek met de opdrachtgever en/of de klant zijn geen kosten verbonden. Onder een oriënterend gesprek wordt verstaan het eerste onderhoud met Loopbaanswitch. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

b. Offertes van Loopbaanswitch zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de klant is verstrekt.
De opdrachtgever en/of de klant verplichten zich vooraf opgave te doen van fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de klant.

Loopbaanswitch behoudt zich het recht voor om de opdracht te beperken, uitstellen of beëindigen als:

  • de informatie verstrekt voor aanvang van de uitvoering van de opdracht niet correct of niet voldoende is,
  • gedurende de uitvoering van de opdracht de omstandigheden van de klant veranderen,
  • er onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden in de loopbaan van de klant

c. Loopbaanswitch behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen klant niet of onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het oriënterend gesprek met de klant hiertoe aanleiding geeft, zal Loopbaanswitch de opdrachtgever daarvan meteen op de hoogte stellen.

d. Loopbaanswitch heeft het recht om uit vertraging veroorzaakt door de klant voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts is Loopbaanswitch niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Loopbaanswitch is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

e. Een overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de offerte van Loopbaanswitch.
Aanvullingen en wijzigingen aan weerszijde kunnen slechts schriftelijk geschieden.

f. Een wijziging of aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door zowel Loopbaanswitch als de Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.


Artikel 3 Tarieven

a. De tarieven worden schriftelijk in de offerte vastgelegd zowel inclusief als exclusief BTW.

b. De honorering die Loopbaanswitch zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding.

c. De reiskosten die de klant maakt komen voor rekening van de klant en/of opdrachtgever zelf. Bij trajecten aangemeld door het UWV en bij overige trajecten als dit vooraf schriftelijk vastgelegd is, kunnen reiskosten wel vergoed worden.

d. Indien de klant een afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt of niet tijdig op de afspraak arriveert, wordt € 75 (exclusief BTW) in rekening gebracht.

e. Indien Loopbaanswitch bij langlopende overeenkomsten haar tarieven tussentijds wil verhogen, zal zij dit 2 maanden van te voren aan de opdrachtgever melden. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de tussentijdse prijsverhoging zijn Loopbaanswitch en de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. De lopende begeleiding zullen in dat geval worden afgemaakt onder de eerder overeengekomen voorwaarden.


Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

a. Betaling van het volledige honorarium dient, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingen dienen te worden overgemaakt op de bankrekening van Loopbaanswitch.

b. Klachten over facturen dienen binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan aan Loopbaanswitch.

c. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever direct na het verstrijken van de betalingstermijn en zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd. De door Loopbaanswitch te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn   voor rekening van de opdrachtgever tenzij door de rechter daarover anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom met een maximum van €100 zonder dat Loopbaanswitch gehouden is die kosten nader te verklaren.

d. Loopbaanswitch is gerechtigd om de begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever niet voldoet aan het nakomen van de betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken. Zie ook artikel 2d.


Artikel 5 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

a. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Loopbaanswitch geschiedt uitsluitend in onderling overleg.


Artikel 6 Vertrouwelijkheid en gedragscode

a. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. Loopbaanswitch houdt zich aan haar privacyverklaring. Deze verklaring staat op de website en is op te vragen bij Loopbaanswitch.

b. Indien en voor zover Loopbaanswitch schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de klant, dan zal de klant vooraf het rapport mogen inzien.

c. Loopbaanswitch verplicht zich te houden aan de meest recente gedragscode van de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacement consulenten. Deze gedragscode staat op de website van Loopbaanswitch en op de website van het Noloc (www.noloc.nl)


Artikel 7 Klachten

Loopbaanswitch spant zich naar beste vermogen in om het resultaat dat met de overeenkomst wordt beoogd te bereiken, zonder dit resultaat te garanderen. Ondanks de beste intenties kan er toch iets mis gaan. Als de dienstverlening of het gedrag niet naar uw wens is, hoort Loopbaanswitch dit graag. Loopbaanswitch neemt alle klachten serieus. Klachten kunnen het beste via mail ingediend worden. Een onafhankelijk persoon zal dan  uw klacht behandelen. In het klachtenreglement van Loopbaanswitch staan de procedure en uw rechten volledig beschreven. Dit reglement staat op de website en is op te vragen bij Loopbaanswitch.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

a. Loopbaanswitch is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door klant of opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de door Loopbaanswitch gegeven adviezen.

b. Loopbaanswitch is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming.

c. De aansprakelijkheid voor schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Loopbaanswitch voor de dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden.

d. Wanneer opdrachtgever of klant op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dienen de aanspraken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 jaar na het beëindigen van de opdracht schriftelijk aan Loopbaanswitch kenbaar te maken.


Artikel 9 Auteursrecht

a. De door Loopbaanswitch uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal zijn uitsluitend bestemd voor de klant zelf en na akkoord van de klant eventueel ook bestemd voor inzage door de opdrachtgever.

b. Voor bekendmaking of ter beschikkingstelling van het werkmateriaal, adviezen en rapportages aan anderen dan klant en opdrachtgever is voorafgaande toestemming van Loopbaanswitch nodig.


Artikel 10 Tussentijdse beëindiging

a. Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere aanvullende opdrachtspecificaties. Beëindiging dient gemotiveerd te worden en schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt uiterlijk 72 uur voor een gemaakte afspraak met de klant/opdrachtgever.

b. Bij persoonlijke coaching of begeleiding is de klant te allen tijde vrij de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, of in overeenstemming af te breken. Bij een totale onderbreking van meer dan zes maanden wordt de opdracht als beëindigd beschouwd, tenzij daar afspraken over zijn gemaakt die door alle partijen schriftelijk zijn bevestigd.

c. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door een klant of zakelijke opdrachtgever, heeft Loopbaanswitch vanwege ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd voor de resterende periode met een maximum van 2 maanden.

d. Loopbaanswitch is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden indien:

  • de opdrachtgever in verzuim is,
  • de opdrachtgever failliet wordt verklaard, faillissement wordt aangevraagd of surseance van betaling wordt aangevraagd,
  • een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd,
  • opdrachtgever of klant willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden,
  • klant onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid.

e. In bovengenoemde gevallen volgens artikel 10 lid d is de opdrachtgever tegenover Loopbaanswitch schadeplichtig.
De hoogte van de schade wordt vastgesteld op de helft van het overeengekomen bedrag voor de resterende begeleiding vermeerderd met het aantal uren waarop begeleiding heeft plaatsgevonden die nog niet zijn betaald.

f. Wanneer Loopbaanswitch door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door Loopbaanswitch blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 2 maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen.

Indien betaling heeft plaatsgevonden voor diensten die nog niet zijn verricht, zal Loopbaanswitch deze binnen redelijke termijn terugbetalen.


Artikel 11 Toepasselijk recht

Op alle betrekkingen tussen Loopbaanswitch en de klant en/of opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Als de kantonrechter niet bevoegd is om kennis te nemen van de geschillen, dan mag dit alleen worden gedaan door de burgerlijk rechter met bevoegdheden in de vestigingsplaats van Loopbaanswitch.